Tích hợp Varnish Cache cho VPSSIM
[English 4.6.0.9] - small updates
[Vietnamese] 4.6.0.9 - Nâng cấp nhỏ
Làm website thư mục con
Nên cho nhập các thông tin cần thiết 1 lần từ lúc chuẩn bị cài đặt
BMAX bị giới hạn
Lỗi "-bash: vpssim: command not found"
Lỗi khi cài đặt Vpssim